Надеждни решения. Експертно обслужване.
Кои сме ние Клиенти Инкасо Охрана Техническа охрана Фасилити мениджмънт Виртуален консултант GDPR

Новини

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА
BG05M9OP001-1.021
Провеждане на обучения на служителите в "ЮСИС" ООД
10
Conducting trainings of employees in" USIS "Ltd
Проект "Провеждане на обучения на служителите в "ЮСИС" ООД" е с продължителност 10 месеца и има за цел чрез инвестиции в повишаване капацитета на служителите да се повиши производителността и качеството на труда и работната сила, както и конкурентоспособността на бизнеса в страната и в частност на „Юсис" ООД.
Специфични цели: * Придобиване на професионална квалификация на част от заетите лица с цел повишаване качеството на услугата предлагана от "Юсис" ООД; * Повишаване на езиковите ключови компетенции на част от заетите лица; * Повишаване на знанията и уменията на заетите лица съобразено с актуалните нужди на дружеството и бизнеса като цяло, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места; * Подобряване на личностните качества, знания и умения на лица с ниско образование и/или над 54 г.; * Реализация на практика на принципа за учене през целия живот; За постигането на гореописаните цели ще бъдат извършени следните дейности: Дейност 1 Предоставяне на професионални обучения за заети лица В резултат от изпълнението на тази дейност ще бъдат обучени 60 (шестдесет) заети лица по професия "Охранител", специалност "Физическа охрана на обекти" (с код на специалност 8610103) - част от трета квалификационна степен 600 уч. часа Дейност 2 Предоставяне на езикови обучения за заети лица В резултат 55 лица ще преминат обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици" - обучение по английски език, 3 нива на обучение, 300 уч. часа. В резултат 60 заети лица ще придобият професионална квалификация и 55 от тях ще придобият езикови ключови компетентности, Поне 50 лица от всички включени в проекта ще бъдат лица със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 и/или лица над 54 години.
всички новини